Tartu Meelespea lasteaed

  • Meie lasteaias on kokku 8 rühma, nendest 1 sõimerühm,  4 aiarühma  ja 3 sobitusrühma.
  • 2 sobitusrühma paiknevad Ilmatsalu 46 korterelamu I. korrusel. Rühmad loodi 2012. a renoveeritud ja lasteaiaks kohandatud laste taastusravikeskuse ruumidesse.
  •  Lisaks Meelepea lasteaiale tegutseb Meelespea lastehoid, mis avati 08.12.2014. a Ilmatsalu 3a. Hoius on kokku 3 rühma. Vaata lähemalt "Meelespea lastehoid."
  • Lasteaed ja lastehoid on avatud kell 7.00-18.00.
  • Lasteaeda vastuvõtt ja sealt väljaarvamine on reguleeritud Tartu Linnavalitsuse määrusega nr 10, 30.06.2015. https://www.riigiteataja.ee/akt/403072015032
  • Lasteaia kodukord Kodukord LA Meelespea.pdf

LASTEAIA ARENGUKAVA AVALIK ARUTELU
 Perioodil 16. november - 7. detsember 2020 toimus arengukava avalik eelnõu. Arengukava on leitav järgnevalt lingilt Tartu Lasteaed Meelespea arengukava 2021 - 2025

Ettepanekuid saab esitada e-posti teel aadressile heda.kala@raad.tartu.ee või tuua kirjalikult vormistatuna lasteaeda või saata postiga aadressile Tartu Lasteaed Meelespea, Ilmatsalu 24a, Tartu 50412


HOOLEKOGU
Tartu Lasteaed Meelespea hoolekogu kinnitatud koosseis 2023/2024. õppeaastaks: LA Meelespea hoolekogu 2023_2024.pdf
1.1. Kadri Alatalo - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Ragne Auling;
1.2. Marko Põld - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Liis Järv;
1.3. Allar Aav - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Helle Haavala;
1.4. Tairo Talvis - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Annika Mägi;
1.5. Rasmus Pind - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Lagle Tiitsa;
1.6. Julia Koskar - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Kaidi Aal;
1.7. Tiina Einbaum - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Triin Terepson;
1.8. Heidi Ojamaa - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Egle Ups;
1.9. Siiri Kullerkupp - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Valentina Oborina;
1.10. Mayren Tiigi - õpetajate esindaja;
1.11. Kaspar Kreegimäe - linna esindaja.

Oma töös lähtub hoolekogu
põhimäärusest. Tartu Lasteaed Meelespea lähtub Tartu Linnavalitsuse määrusest "Hoolekogu moodustamise kord ja töökord".Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

Lapse vaimse, emotsionaalse, kehalise ja sotsiaalse, sealhulgas kõlbelise ning esteetilise arengu eelduste kujunemine igapäeva eluga toime tulekuks.


Väärtused:

HOOLIV SUHTLEMINE- Õpime üksteiselt ja õpime koos, oleme avatud ja hoolivad;
AKTIIVSUS JA LOOVUS- Julgustame last aktiivselt, iseseisvalt ja teisi arvestavalt tegutsema ning loovalt mõtlema, uurime ja avastame ümbritsevat maailma;
KOOSTÖÖ- Koos lastevanematega loome lapse arengut toetava keskkonna, suhtlemisel peame oluliseks usaldust ja lugupidamist, isiklikku eeskuju.


Eesmärkide saavutamiseks peame oluliseks:

- lapse mitmekülgse ja järjepideva arengu toetamisel koostööd kodu ja lasteasutuse vahel;

- tervisekäitumise harjumuste kujunemist - toitume tervislikult, matkame, õpime ennetama ohte;

- positiivsust suhtlemises ja tegutsemises - õpime mängides, uurides ja avastades, toetame ja julgustame üksteist;

- oma riigi ja kodukoha tundmaõppimist - meie riik nagu ka meie kodu on meie kõigi ühise tegevuse tulemus - millised oleme meie, on ka meie kodu.