Tartu Meelespea lasteaed

 • Meie lasteaias on kokku 8 rühma, nendest 1 sõimerühm,  4 aiarühma  ja 3 sobitusrühma.
 • 2 sobitusrühma paiknevad Ilmatsalu 46 korterelamu I. korrusel. Rühmad loodi 2012. a renoveeritud ja lasteaiaks kohandatud laste taastusravikeskuse ruumidesse.
 •  Lisaks Meelepea lasteaiale tegutseb Meelespea lastehoid, mis avati 08.12.2014. a Ilmatsalu 3a. Hoius on kokku 3 rühma. Vaata lähemalt "Meelespea lastehoid."
 • Lasteaed ja lastehoid on avatud kell 7.00-18.00.
 • Lasteaeda vastuvõtt ja sealt väljaarvamine on reguleeritud Tartu Linnavalitsuse määrusega nr 10, 30.06.2015. https://www.riigiteataja.ee/akt/403072015032
 • Lasteaia kodukord Kodukord LA Meelespea.pdf

LASTEAIA ARENGUKAVA AVALIK ARUTELU
 Perioodil 16. november - 7. detsember 2020 toimus arengukava avalik eelnõu. Arengukava on leitav järgnevalt lingilt Tartu Lasteaed Meelespea arengukava 2021 - 2025

Ettepanekuid saab esitada e-posti teel aadressile heda.kala@raad.tartu.ee või tuua kirjalikult vormistatuna lasteaeda või saata postiga aadressile Tartu Lasteaed Meelespea, Ilmatsalu 24a, Tartu 50412


HOOLEKOGU
 • Tartu Lasteaed Meelespea hoolekogu kinnitatud koosseis 2022/2023. õppeaastaks: HO_O-22-0053.pdf
 • 1.1. Hegle Lauri - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Anu Piirisalu;
  1.2. Liis Järv - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Marko Põld;
  1.3. Allar Aav - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Hegle Lauri;
  1.4. Tairo Talvis - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Annika Mägi;
  1.5. Sven Rebane - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Karl Helberg;
  1.6. Julia Koskar - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Kreete Viira;
  1.7. Eva Roosaar - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Rain Tamm;
  1.8. Kadi Puusepp - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Egle Ups;
  1.9. Liane Tsimmer - lastevanemate esindaja, kelle asendusliige on Tauri Bergman;
  1.10. Mayren Tiigi - õpetajate esindaja;
  1.11. Kaspar Kreegimäe - linna esindaja.
     
 • Oma töös lähtub hoolekogu põhimäärusest. Tartu Lasteaed Meelespea lähtub Tartu Linnavalitsuse määrusest "Hoolekogu moodustamise kord ja töökord".Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

Lapse vaimse, emotsionaalse, kehalise ja sotsiaalse, sealhulgas kõlbelise ning esteetilise arengu eelduste kujunemine igapäeva eluga toime tulekuks.


Väärtused:

HOOLIV SUHTLEMINE- Õpime üksteiselt ja õpime koos, oleme avatud ja hoolivad;
AKTIIVSUS JA LOOVUS- Julgustame last aktiivselt, iseseisvalt ja teisi arvestavalt tegutsema ning loovalt mõtlema, uurime ja avastame ümbritsevat maailma;
KOOSTÖÖ- Koos lastevanematega loome lapse arengut toetava keskkonna, suhtlemisel peame oluliseks usaldust ja lugupidamist, isiklikku eeskuju.


Eesmärkide saavutamiseks peame oluliseks:

- lapse mitmekülgse ja järjepideva arengu toetamisel koostööd kodu ja lasteasutuse vahel;

- tervisekäitumise harjumuste kujunemist - toitume tervislikult, matkame, õpime ennetama ohte;

- positiivsust suhtlemises ja tegutsemises - õpime mängides, uurides ja avastades, toetame ja julgustame üksteist;

- oma riigi ja kodukoha tundmaõppimist - meie riik nagu ka meie kodu on meie kõigi ühise tegevuse tulemus - millised oleme meie, on ka meie kodu.