Hariduslike erivajaduste laste koordinaatori ülesandeks on HEV-lapse õppe ja arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine lasteaias ja lasteaiaväliselt. HEV-koordinaator suunab koostööd tugispetsialistide, laste ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid.

HEVko tööülesanded:

 • koordineerib lapsega tegelevate spetsialistide koostööd, osaleb IAK koostamisel;
 • on kontaktisikuks HEV-lastega seonduvalt (majasiseselt ja –väliselt);
 • kaardistab HEV-lapsed;
 • suhtleb osapooltega (eripedagoog, logopeed, juhtkond, lapsevanemad);
 • aitab rakendada soovitusi;
 • kogub ja jagab infot (kool, teine lasteaed jne);

Eripedagoogi põhiline ülesanne lasteaias on laste kognitiivsete protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) uurimine ja arendamine.

Eripedagoogi ülesanded:
 • aitab märgata lapse arengus kõrvalekaldeid ning hindab lapse arengut;
 • nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid lapse arengu toetamises;
 • arendab lapse taju, mälu, mõtlemist ja tähelepanu;
 • arendab kõne ja kommunikatsioonioskust;
 • toetab sotsiaalsete-, mängu-, tunnetusoskuste kujunemist;
 • kujundab lugemis-ja kirjutamisvalmidust ning matemaatika eeloskusi;
 • kujundab esmaseid õpioskusi ja aitab saavutada kooliküpsust;

Kui laps ei ole omandanud mõnda olulist oskust, siis esmane märkaja ja aitaja on lasteaias rühmaõpetaja. Kui laps vajab individuaalsemat lähenemist ja rohkem tähelepanu, siis tuleb appi eripedagoog, kes aitab lapsel oskusi omandada individuaalselt või väikeses grupis. Põhiline arendustöö käib läbi erinevate tegevuste ja mängude. 

Oluline on lapse arengulisi erinevusi varakult märgata ja nendega koheselt tegelema hakata!

Millal aga pöörduda logopeedi poole?

Logopeedi konsultatsioonile tasuks pöörduda kui:

 • kaheaastane laps on kõnetu ja ei saa aru igapäevakõnest;
 • kolmeaastane laps on vähese sõnavara ja ebaselge kõnega;
 • nelja-aastane laps asendab häälikuid (erandiks võib olla veel puuduv R-häälik).

5-aastase lapse kõne sarnaneb häälduselt ja grammatiliselt täiskasvanu kõnele!

Logopeedi ülesanded:

 • aitab märgata lapse kõnearengus kõrvalekaldeid ning hindab kõne arengut;
 • arendab kõneloomet- ja mõistmist;
 • arendab jutustamisoskust ning sõnavara;
 • korrigeerib hääldust ja intonatsiooni;
 • arendab häälik- ja foneemanalüüsioskuseid.