Tervisedendus


Meie lasteaed on aastast 2005 Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustiku liige. Võrgustikku kuulumise üks eeldusi on, et lasteaias oleks toimiv tervisemeeskond.  Tervisemeeskonna või -nõukogu tegevuse eesmärk on suunata sihipäraselt lasteaia tervise ja heaolu valdkonna järjepidevat arengut. Koosseis oleneb asutuse koosseisust ja koostöö orienteeritusest paikkonnas.
 TEL meeskonnad teevad koostööd nii omavalitsuse siseselt kui ka üleriigiliselt. Aastas korra saavad kõik esindajad kokku ühistel suvepäevadel, kus jagatakse heade praktikate näiteid ning kogutakse ideid. 

Tervisenõukogu või -meeskonna peamised ülesanded:
  • viib läbi tervise valdkonna hetkeolukorra kaardistamise kasutades erinevaid hindamise metoodikaid, tervise valdkonna analüüsi ja koostab kokkuvõtte e järeldused tervise valdkonna olukorrast; 
  • analüüsib tervisega seotud valdkondades analüüsi tulemusena ilmnenud probleeme, arenguvajadusi ja valib prioriteetsed valdkonnad tegevuskavasse ja arengukavasse; 
  • töötab välja tervise ja heaolu parandamiseks eesmärgid erinevates prioriteetsetes tervisega seotud valdkondades; 
  • koostab tegevuskava eesmärkide saavutamiseks; 
  • hindab vähemalt üks kord aastas tegevuste mõju laste ja personali heaolule, turvalisusele ja tervisele; 
  • osaleb järjepidevas lasteaia sisehindamise protsessis sh hindab TM suutlikkust ja kogu asutuse tervise valdkonna tulemuslikkust;  
  • teeb ettepanekuid laste/perede/personali heaolu, turvalisuse ja tervise parandamiseks lasteaia direktorile ja/või kohalikule omavalitsusele, paikkonna tervisenõukogule, maakonna tervisenõukogule jt;
  • osaleb ettepanekutega lasteaia arengukava väljatöötamisel nt tervise valdkonna integreerimine ja tervisealaste eesmärkide püstitamine arengukavas;
  • teeb koostööd tervise valdkonnas paikkonna erinevate asutustega.