Lauluritsikad


 1. RÜHMA ISELOOMUSTUS

MEIE ARMAS RÜHMATUBA,

RITSIKATEST RÕKKAB JUBA!

KUI SA MEIE RÜHMAS KÄID,

KOHTAD SIIN VAID SÕPRU HÄID.

JULGELT MEIE SEKKA ASTU,

VÕTAME SIND RÕÕMSALT VASTU!

Lauluritsikate rühmas on alates 2020 a. sügisest 18 last. Laste vanus on 5 – 6 aastat. Kaks last on vanuses 4 – 5 aastat. Tüdrukuid on 10 ja poisse 8 Lapsed on väga sportlikud, mõtlevad ise välja erinevaid liikumismänge ja kaasavad sõpru tegevusse. Suur huvi on kunstitegevuste vastu. Nendega tegeletakse nii looduskeskkonnas kui rühmaruumis. Kasutatakse loodusmaterjali ja taaskasutusmaterjali. Rollimängudes võetakse erinevaid rolle- eriti meeldib kehastuda lastel loomadeks. Poistel on vaieldamatult esikohal konstrueerimismängud ja ehitusmängud. Väikesed töökogemused tulevad õueala ja taimekasti korrashoiust, kus labidas, reha ja käru on igapäevased abimehed. Läbi ,,kiusamisest vabaks“ programmi keskendume olulistele põhiväärtustele nagu koostöö, hoolivus ja loovus. Toetame peret õppe- ja kasvatusküsimustes, arvestame nende ettepanekutega.

Iga hommikuring algab luuletusega:

      Igal uuel hommikul,

     ütlen, tere hommikust!

      Siis kui päike taevas,

     ütlen, tere päevast!

      Lasteaed ja rühmatuba,

     taas sind ootamas on juba!

RÜHMA REEGLID:

 • Olen viisakas, abistav, märkav ja hooliv

 • Võtan ühe mänguasja kodust kaasa kolmapäeval

 • Hoian korras oma asjad ( mänguasjad, kapi )

 • Tegevustes arvestan ka sõbraga

Sellel õppeaastal:

 • Keskendume sotsiaalsete käitumismudelite harjutamisele, kus on võimalus näidata oma tugevaid külgi ning seostada neid väärtustega.

 • Viibime võimalikult palju õues, innustame lapsi uurima, vaatlema, katsetama ja loovalt tegutsema.

 • Arvestame laste ettepanekutega, suuname rohkem neid ise mõtlema, tegutsema ja lahendusi leidma.

    2. ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED

EESMÄRGID

 1. Laps huvitub kõigest ümbritsevast vaatlemise, uurimise, katsetamise ja mängu kaudu.

 2. Laps õpib looduskeskkonnas õigesti käituma

 3. Laps on sõbralik, koostööaldis, algatusvõimeline – kogeb kokkukuuluvustunnet, sallivust ja hoolivust.

 4. Laps käitub vastutustundlikult, õpib lahendama probleeme iseseisvalt („Kiusamisest vaba“ programm - karude koosolekud ).

 5. Toetame peret lapse kasvatamisel, arvestame iga lapse individuaalsuse ja eripäraga.

PÕHIMÕTTED

 1. Rühma õppe- ja kasvatustöö aluseks on lapsest lähtuva õpetamise ja kasvatamise põhimõtted.

 2. Õppe – ja kasvatustöö toimub üldõpetusliku teematerviklikul põhineva tegevuskava alusel, õpime läbi mängu, isetegevuse, tuginedes lapse huvile.

 3. Õppekava täitmist toetavad huvitavad õuetegevused, loovmängud, liisusalmid ja rahvakombed.

     Õppeaasta üldtemaatika: „ÜKS PUTUKAS LÄKS KÕNDIMA JA   LOODUSTARKUST KORJAMA”