Siniliblikad


Siniliblikate rühm on sobitusrühm 15-le lapsele, kellest osad vajavad kommunikatsioonivõime (suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskus), sotsiaalsete oskuste ja/või tunnetustegevuse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arendamist. Siniliblikate rühma lapsed on vanuses 3 – 7 eluaastat. 

Planeerimine ja tegevuste läbiviimine on liitrühmas paindlik. Peame kinni sellest, et iga alarühmaga saaks nädala jooksul läbitud ettenähtud tegevuste liigid ning lapsed omandaksid eakohaseid oskusi ja teadmisi. Soovime, et lapsed oleksid õppetegevuses uurijad ning õppimine toimuks põhinedes laste loomupärasele uudishimule.

 

Meie rühma reeglid:

·         Otsas mäng, ma pole lohe, panen asjad kokku kohe.

·         Vaikselt kõnnin üle toa, õues saan ma jooksuloa.

·         Enne sööki alati, pesen käsi seebiga.

·         Siis, kui käes on unetukk, olen voodis vait kui sukk.

·         Räägin vaikse häälega, siis on parem kuulata.

·         Olen viisakas ja kraps, siis mul sõbraks iga laps.

·         Tere-tere ütlen sulle, tere-tere ütle mulle!

 

Meie rühma 2019/2020 õppeaasta eesmärgid:

·            Tervislikele harjumustele aluse panemine läbi rühma tavade ning erinevate õppetegevuste kaudu.

·            Erivajadustega laste mitmekülgne ja individuaalne arendamine, sh tiheda koostöö hoidmine tugispetsialistidega ning samuti ka                koduga.

·            Lapse loomuliku arengu toetamine läbi loovuse, kujutlusvõime, huvide ja lapse enda omaalgatuse baasil.

·           Parendada kodu ja lasteaia koostööd: luua lastevanematega usalduslikud suhted, toetada ja nõustada neid õppe- ja                     kasvatusküsimustes ning kaasata neid rühma ürituste organiseerimisse. Rühmaõpetajad toetavad ja nõustavad lastevanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel. Ühtmoodi oluliseks peetakse nii laste, õpetajate kui ka lastevanemate vahelisi häid  ja usalduslikke suhteid.

 

Lisaks pöörame rohkem tähelepanu käesoleval õppeaastal rollimängu kujundamisele ja reeglimängude õpetamisele.