Maipõrnikad


ILUS HOMMIK! TERE,TERE!

KOOS ON MAIPÕRNIKATE PERE.

TERE, POISID! TERE, PLIKAD!

TERE LÜHIKESED, PIKAD!

PÄEV MEIL ALGAB IMELINE

(ESMASPÄEVA) NIMELINE.

Maipõrnikate rühmas on 14 last, 8 poissi ja 6 tüdrukut. Meie rühmas mängivad ja koguvad üheskoos teadmisi kahe – kuni seitsmeaastased lapsed. Erivanuseliste laste ühine õpi- ja kasvukeskkond suunab vanemaid lapsi hoolitsema, vastutama, olema eeskujuks käitumiskultuuri ja teadmiste poolest. Nooremad lapsed jälgivad suuremate laste mängu, omavahelist suhtlemist ja koostöö- ja õpioskusi, asudes tasapisi nähtut ise jäljendama ning seejärel kasutama. Üheskoos loome me üksteist toetava ja heatahtliku õhkkonna, mis võimaldab mitmekülgset suhtlust, kasvatades nii väiksemate kui ka suuremate laste tolerantsust ning abi- ja koostöövalmidust.

Õpetajatena arvestame erivanuseliste laste rühmas tegevuste planeerimisel paindlikkust, mängulisust ning laste huvisid. Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel lähtume erinevate valdkondade omavahelisest lõimingust, soovides pakkuda lastele mitmekesist ning vahelduvat õpikeskkonda. Sellel õppeaastal on aastateema –  "ÜKS PUTUKAS LÄKS RÄNDAMA JA LOODUSTARKUST KORJAMA."

Käsitleme õppeaasta vältel teemasid aastaringiga seonduvalt. Vaatleme nähtuste kordumist looduses ja ajas ning tutvume erinevate seaduspärasustega. Arendame lastes hoolivust ümbritseva keskkonna vastu läbi õuekeskkonna. Õpime tundma enda lähiümbrust ja korraldame loodusesse huvitavaid õpi- ja avastusretki. Õpime märkama pisikesi putukaid, nende elutegevust. Vaatleme taime sirgumist seemnest õitsemiseni.

Selle õppeaasta märksõnad on KOOSTÖÖ, LOOVUS JA HOOLIVUS. Pöörame tähelepanu eneseteenindamise oskustele, märkama üksteist ja oleme abivalmid. Arvestame laste huvisid õppetöö planeerimisel ja tegutsemisel. Võtame aega vabamänguks, et laste fantaasiat arendada (käelised tegevused, improvisatsioon, teemapäevad jm).