Muusika


1. Muusikaõpetuse kaudu tekitatakse lastes huvi laululise tegevuse vastu, valides laulu repertuaari lapsekeskseid ja jõukohaseid laule. Lapsi õpetatakse jälgima õpetaja laulmist, mille ilmekas esitus võimaldaks lapsel saada emotsionaalset elamust. Laule õppides kasutatakse võimalikult palju näitlikku materjali (käpiknukud, mänguasjad, videonäiteid jne), mille kaudu innustatakse lapsi kaasa laulma.
2. Äratatakse huvi ja julgustatakse lapsi liikuma vastavalt muusika meeleolule, matkides õpetajat: paigaltammumine, kõnd, jooks, päkkadel kõnd, keerutamine üksikult ja paaris, koosjalu hüplemine, käte peitmine selja taha, kükitamine, ühe ja vaheldumisi kahe jalaga koputamine.
3. Muusika kuulamise kaudu toetatakse huvi ja armastust helimaailma vastu, kujundatakse kuulamisoskust, arendatakse kuulamistaju ning muusika emotsionaalset vastuvõtlikkust.
4. Lapsi õpetatakse mängima kehapillil, kõlapulkadel, randmekuljustel ning kasutama neid liikumisele, kuuldud muusikale ja laulude pulsi või rütmi kaasa mängimiseks.

2-3 aastane 
1. Kuulab ja jälgib õpetaja laulu.
2. Sooritab koos õpetajaga lihtsaid liikumisi vastavalt laulu tekstile (nt paigaltammumine, keerutamine üksikult, koosjalu hüplemine, lehvitamine, käte peitmine selja taha, viibutamine sõrmega, kükitamine).
3. Tunneb rõõmu kuulatavast laulust või muusika palast.
4. Mängib õpetaja ettenäitamisel kaasa kuuldud muusikale kehapillil (plaksutab, patsutab kaasa pulssi või rütmi).

Lapse armastuse kujundamisel musitseerimise ning muusika vastu on kesksel kohal laululine tegevus, mille kaudu saab laps väljendada ja avada oma sisemaailma. Laulude ja laulmise kaudu arendatakse lapse laulmisoskust, muusikalisi võimeid ning muusikateadmisi ja -oskusi, õpitakse tundma oma rahva ning teiste maade kultuuri. Omandatu olulised edasikandjad ja talletajad on põlvest põlve olnud lapsed, kelle kaasav ühislaul on aluseks edaspidise eesti koorilaulu traditsiooni säilitamisele ja edasiviimisele.